FTV / KISAH NYATA /  ISTRI HOBI GHIBAH, SUAMI YANG KENA BATUNYA